Zbycie lokalu, stanowiącego odrębną nieruchomość (tzw. lokalu hipotecznego)

I. dane stron
II. podstawa nabycia:
 1) wypis aktu notarialnego dokumentującego czynność prawną, na podstawie której zbywca stał się właścicielem lokalu (np. umowy sprzedaży, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, umowy dożywocia),
  2) odpis orzeczenia sądowego z pieczęcią, że orzeczenie to jest prawomocne (np. postanowienia o zniesieniu współwłasności),
 3) odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z pieczęcią, że postanowienie to jest prawomocne,
  4) wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,
  5) inne,
III. odpis księgi wieczystej,
IV. inne, np.:
  1) wypis z rejestru lokali z pieczęcią, że wypis ten jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
  2) zaświadczenie wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn dla potrzeb zbycia lokalu nabytego w drodze:
   - dziedziczenia,
   - zasiedzenia,
zaś poczynając od dnia 01 stycznia 2007 roku również m.in. w drodze:
   - zapisu windykacyjnego,
   - darowizny,
   - nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z którego wynika, że nabycie tego lokalu przez zbywcę było zwolnione od podatku od spadków i darowizn bądź że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
  3) odpisy aktów stanu cywilnego stron pozwalające na określenie stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy nimi,
  4) zaświadczenie określające wysokość kredytu pozostałego do spłaty – w przypadku, gdy część lub całość ceny/spłaty/dopłaty ma zostać przeznaczona na spłatę kredytu zabezpieczonego hipoteką/hipotekami obciążającymi zbywany lokal – ze wskazaniem rachunku bankowego, na który spłata kredytu ma zostać dokonana oraz adnotacją, że po całkowitej spłacie kredytu bank zwolni wszelkie prawne zabezpieczenia kredytu,
  5) umowa kredytowa – w przypadku, gdy nabycie lokalu finansowane jest z kredytu udzielonego przez bank,
  6) zaświadczenie wydane w trybie art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w celu ustanowienia na lokalu hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony przez bank na zakup lokalu,
  7) świadectwo charakterystyki energetycznej,
  8) zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu mieszkalnym nikt nie jest zameldowany,
  9) dokumenty potwierdzające terminowe wnoszenie opłat z tytułu eksploatacji lokalu,
  10) dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie podatku od nieruchomości i/lub opłaty rocznej.